1. مردم

واجدین شرایط: 50 میلیون و 483 هزار و 192 نفر

 

2. اکثریت

میزان مشارکت: 36 میلیون و 704 هزار و 156 نفر

آراء صحیح: 35 میلیون و 458هزا و 747 رای بود

آراء رییس جمهور (حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی): 18میلیون و 613 هزار و 329 رای

 

3. اقلیت

میزان عدم مشارکت: 13 میلیون و 779 هزار و 36 نفر

آراء نفر دوم (دکتر محمدباقر قالیباف): شش میلیون و 77 هزار و 292 رای
آراء نفر سوم (دکتر سعید جلیلی): چهار میلیون و 168هزار و 946 رای
آراء نفر چهارم (دکتر محسن رضایی): سه میلیون و 884 هزار و 412 رای
آراء نفر پنجم (دکتر علی اکبر ولایتی): دو میلیون و 268هزار و 753 رای

آراء باطله (رأی منفی به تمام نامزدها): یک میلیون و 245 هزار و 409 نفر

آراء نفر ششم (مهندس سید محمدغرضی): 446هزار و 15 رای را کسب کردند.


***

چند جمع بی‌ربط

مجموع میزان عدم مشارکت و آراء رییس جمهور: 32 میلیون و 392 هزار و 365 رأی

مجموع آراء سایر نامزدها: 16 میلیون و 845 هزار و 418 رأی

مجموع میزان عدم مشارکت و آراء سایر نامزدها: 30 میلیون و 624 هزار و 454 رأی

مجموع میزان عدم مشارکت و آراء باطله: 15 میلیون و 24 هزار و 445 رأی