فمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتَضَرَّعُونَ (مؤمنون:۷۶)

 

ترجمه: آنها در برابر پروردگارشان فروتنی و زاری نکردند.

 

این ترکیب، در اسفند ماه ۱۴۰۱ با ماژیک کتابت شد.