هادیان
.
این ترکیب برای لوگوی یک صفحه اینستگرامی کتابت شد.