این ترکیب را برای عنوان پروندۀ شمارۀ ۸۹ نشریۀ خُلُق نگاشته‌ام.