امشب شب لیلة الدفن عموی بنده است. او از محبان امام حسین(ع) بود. اجر دوستانی که امشب نماز لیلة الدفن را بخوانند، با خدا. 
(عبدالله ابن شکرالله) 
با سپاس