وی از شاگردان امام خمینی(ره) بود که در تاریخ ششم مهر ماه ۱۳۵۸ با حکم امام خمینی(ره) به عنوان حاکم شرع کازرون منصوب شد. او مدت کوتاهی به عنوان قاضی در کازرون فعالیت کرد.

وی همچنین در اولین دوره از مجلس خبرگان رهبری عضویت داشت.

عکس حاضر را در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۹۴ در حاشیۀ مصاحبۀ کوتاهی با ایشان (دربارۀ دوران حضور وی در کازرون) در منزلشان در قم گرفتم. 
ایشان امروز (ششم اردیبهشت ۱۴۰۰) درگذشتند.

صلواتی نثار روحشان کنید.