کتاب «بانوی انقلاب؛ خدیجه ای دیگر» زندگینامۀ خانم خدیجه ثقفی همسر مکرم امام خمینی (ره) است. این کتاب، دست اول ترین منبع تاریخی است که سخاوتمندانه و با کمترین ملاحظه، اطلاعاتی مهم و باارزش از دوران جوانی و میانسالی، تحصیل، مبارزه و زندگانی خصوصی امام خمینی(ره) را به دست خواننده می دهد. آنچه ارزش کتاب مذکور را مضاعف می کند، نگارش خاطرات زندگی مشترک تا سال 1362 به قلم خود خانم است. 

بیان تفاوت های شخصیتی و روحی آقا و خانم با یکدیگر و کیفیت سازگاری و تعامل آنها با هم، حکایت محبت ها و سخت گیری های امام، خوشی ها و شادکامی ها، رنج ها و سختی ها، اذیت های مخالفان و محبت های شیفتگان و ...این کتاب را به کتابی بی نظیر در کشف ابعاد پنهان زندگانی امام تبدیل کرده است.

مطالعۀ این کتاب را مصرانه به همۀ شما پیشنهاد می کنم.

پی نوشت:
خاطرات سال های 1362 تا 1388 خانم، بر اساس خاطرات و اطلاعات اطرافیان تکمیل شده است.