آقای محمدجعفر اسدالهی درگذشت. 

وی از بازاریان فعال همراه با نهضت امام خمینی در کازرون، عضو انجمن اسلامی بازاریان، از هیات امنای مسجد آهنگران و شوهر عمه بنده بود. 

خدایش بیامرزد.