این ترکیب را برای عنوان پروندۀ شمارۀ 76 و 77 دوماهنامۀ خُلُق نوشتم.